Договір про співпрацю у сфері мисливського собаківництва з Державним комітетом лісового господарства України

ДОГОВІР  № 92
про співпрацю в сфері мисливського собаківництва

 м. Київ                                                                   «11» жовтня 2007 р.

Державний комітет лісового господарства України (далі по тексту – «Держкомлісгосп») в особі заступника Голови Державного комітету лісового господарства України Лозицького Валерія Григоровича, який діє на підставі Положення про Державний комітет лісового господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року № 883, з однієї сторони, та Федерація мисливського собаківництва України (далі по тексту – «ФМСУ»), в особі президента ФМСУ Голубченко Анатолія Костянтиновича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, керуючись Положенням про мисливське собаківництво України, затвердженим наказом Держкомлісгоспу 28 серпня 2007 року № 495 (зареєстрований в Міністерстві юстиції 11 вересня 2007 року за №1054/14321), уклали цей договір про таке:

1.    Предмет Договору

1.1. Сторони спільно співпрацюють за такими напрямками:

– удосконалення системи ведення документації з мисливського собаківництва в Україні з урахуванням досвіду, набутого ФМСУ;

– упровадження та виконання вимог законодавства щодо мисливського собаківництва;

– розробка, створення, ведення й удосконалення технічної та інформаційної бази з мисливського собаківництва Держкомлісгоспу і підвідомчих йому структур;

– посилення ролі мисливського собаківництва у відповідних галузях наукової і господарської діяльності, що проводиться на території України.

2.    Права та обов’язки сторін

2.1.         Держкомлісгосп має право:

2.1.1. Вимагати від ФМСУ дотримання встановлених чинним законодавством вимог щодо ведення документації з питань мисливського собаківництва.

2.1.2. Здійснювати контроль за діяльністю ФМСУ з питань належного виконання обов’язків, передбачених цим договором.

2.1.3. Одержувати від ФМСУ необхідну інформацію щодо організації та проведення роботи з ведення документації з питань мисливського собаківництва.

2.2. ФМСУ має право:

2.2.1. Звертатись до Держкомлісгоспу з запитами щодо надання інформації про нормативно-правові акти з ведення документації з питань мисливського собаківництва, надання методичної допомоги з цих питань.

2.2.2. Розробляти та подавати до Держкомлісгоспу пропозиції щодо вдосконалення системи ведення мисливського собаківництва.

2.2.3 Розробляти та подавати до Держкомлісгоспу для розгляду та затвердження проекти положень, правил, інструкцій з мисливського собаківництва.

2.3. Держкомлісгосп зобов’язується:

2.3.1. Надавати інформацію щодо нормативно-правових актів та методичної документації з питань мисливського собаківництва.

2.3.2. Затверджувати персональний склад кваліфікаційної та екзаменаційної комісій, надавати своїх представників для участі у ній.

2.3.3. Періодично (щоквартально) проводити аналіз виконання роботи з обговоренням результатів на спільних засіданнях.

2.3.4. Розробити та надати ФМСУ вимоги до програмного забезпечення щодо функціонування бази даних собак мисливських порід.

2.4.         ФМСУ зобов’язується:

2.4.1. Розробити програмне забезпечення щодо функціонування бази даних собак мисливських порід та надати копію до Держкомлісгоспу.

2.4.2. Вести єдину електронну базу даних на поголів’я собак мисливських порід, українську родовідно-племінну книгу мисливських собак.

2.4.3. Вести централізовану реєстрацію в’язок собак мисливських порід, згідно з планами в`язок.

2.4.4. Вести централізоване оформлення родоводів на собак мисливських порід.

2.4.5. Видавати паспорти на собак мисливських порід на підставі довідки про походження та родоводів згідно затвердженого Держкомлісгоспом зразка відповідно до «Порядку видачі паспортів на собак мисливських порід».

2.4.6. Вести книгу селекційних заходів на рівні всеукраїнських змагань з мисливського собаківництва.

2.4.7. Вести журнал підсумкових протоколів селекційних заходів організацій з мисливського собаківництва на місцях.

2.4.8. Вести книгу реєстрації видачі дипломів всеукраїнських селекційних заходів.

2.4.9. Проводити семінари експертів з мисливського собаківництва, організовувати навчання претендентів на звання експертів з мисливського собаківництва.

2.4.10. Систематично інформувати Держкомлісгосп про проведену роботу шляхом надання звітів з проведених заходів.

2.4.11. На вимогу Держкомлісгоспу у десятиденний строк надавати необхідну інформацію щодо організації та проведення роботи з питань ведення мисливського собаківництва.

2.4.12. При рекламуванні своєї діяльності щодо ведення мисливського собаківництва обов’язково вказувати на наявність договору про співробітництво з Держкомлісгоспом.

3. Додаткові умови

3.1. ФМСУ не має права передавати права та обов’язки, що витікають з цього Договору, третій особі.

3.2. Всі зміни і доповнення у цей Договір вносяться тільки за письмовою згодою обох Сторін.

3.3. Спори, що виникають при виконанні цього Договору вирішуються шляхом проведення консультацій та переговорів, у разі неможливості вирішення питань шляхом консультацій та переговорів, спори вирішуються в суді відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

3.5. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

4. Термін дії Договору

Договір набуває чинність з моменту його підписання Сторонами і діє протягом п’яти років.

5. Юридичні адреси та підписи Сторін

За Державний комітет лісового господарстваУкраїни
Заступник головиЛозицький В.Г.

За Федерацію мисливського собаківництва України

Президент ФМСУ Голубченко А.К.

Договори

***