Положення про комісії по групам порід

Затверджено на президіївід 20.10.2011р.

Положення

Про комісії по групам порід "Федерації Мисливського Собаківництва України"

Розділ І. Загальні положення

1.1. При Правлінні „Федерації Мисливського Собаківництва України„ (надалі по тексту ФМСУ ) створюються постійно діючі комісії по групам порід:

– гончаки;

– лайки;

– лягаві;

– нірні ;

– спанієлі;

– хорті.

1.2. Комісії створюються та діють на підставі пункту 4.7 статуту ФМСУ.

1.3. Комісії обираються Президією на строк її повноважень.

1.4. Робота Комісій здійснюється на громадських засадах та матеріально не заохочується.

1.5. Комісії самостійно обирають із свого складу голову Комісій, заступників голів Комісій, секретарів та визначають обов’язки членів Комісій.

1.6. Голови Комісій здійснюють загальне керівництво Комісіями, представляють Комісії у відносинах з керівними органами ФМСУ, осередками ФМСУ, колективними членами іншими організаціями і установами, підписують документи Комісій, звітують про діяльність Комісій.

1.7. Заступники голів Комісій очолюють напрямки роботи Комісій, при відсутності голови Комісії, виконують його обов’язки.

1.8. Секретарі виконують поточну роботу Комісій, здійснюють контроль за виконанням планів роботи та рішень Комісій, ведуть діловодство Комісій.

Голови, заступники голів та секретарі Комісій можуть бути достроково переобрані за рішенням більшості членів Комісій.

1.9. У своїй практичній діяльності Комісії керуються чинним законодавством, статутом ФМСУ, положеннями ФМСУ.

1.10. Комісії підконтрольні та підзвітні правлінню ФМСУ.

1.11. Звіт комісій затверджується на Президії ФМСУ.

1.12. Інформацію про свою поточну діяльність та підсумки виконання своїх окремих рішень, Комісії подають на вимогу Президії та правління ФМСУ.

1.13. У складі Комісій можуть створюватись підкомісії по окремим породам, або підгрупам порід.

1.14. Підкомісії приймають рішення згідно своєї компетенції.

Розділ ІІ. Основні завдання Комісії.

2.1.Комісії:

– здійснюють аналіз стану групи порід (породи) та надають рекомендації щодо їх (її) розвитку;

– розробляють та подають на розгляд в Правління ФМСУ, пропозиції щодо вдосконалення нормативів, положень та правил випробувань;

– розробляють заходи, спрямовані на популяризацію, розведення собак групи порід, в тому числі шляхом проведення змагань та виставок;

– узагальнюють і поширюють вітчизняний та закордонний досвід в роботі з групою порід;

– приймають участь в організації та проведенні семінарів;

– приймають рішення з інших питань, пов’язаних з розвитком групи порід мисливських собак.

2.2. Рішення Комісій затверджує Правління.

Розділ ІІІ. Повноваження Комісій.

3.1 Комісії мають право:

– самостійно визначати спрямованість засідань Комісій:

– брати до розгляду будь-які питання, які стосуються їх компетенції;

– розглядати заяви щодо племінної діяльності осередків та колективних членів ФМСУ;

– запрошувати на свої засідання осіб, які безпосередньо ведуть кінологічну діяльність в осередках ФМСУ, отримувати пояснення та давати пропозиції щодо усунення недоліків та порушень у кінологічній роботі.

3.2.У разі необхідності Комісії можуть залучати до участі у своїх засіданнях різного профілю фахівців.

3.3 Рішення Комісій оформлюються протоколом, який протягом 10 днів подається в Правління ФМСУ для підготовки відповідних документів та рішень.

Розділ ІV. Права та обов’язки членів Комісій

4.1. Члени комісій повинні мати необхідну кваліфікацію і знання, щоб виконувати свої обов’язки.

До складу комісій повинні входити: експерти, досвідчені заводчики даної породи та активні учасники заходів які проводить ФМСУ.

4.2.Члени Комісій при виконанні своїх обов’язків мають право:

– брати участь у роботі керівних органів відділень та колективних членів ФМСУ;

– бути направленими з офіційною перевіркою до осередків , колективних членів ФМСУ.

4.3. При здійсненні своєї діяльності члени Комісій не повинні втручатися у розпорядчу діяльність керівних органів та фінансову діяльність ФМСУ та її осередків.

4.4. Члени Комісій забов’язані добросовісно виконувати свої обов’язки, брати активну участь у роботі Комісій, забезпечити дотримання принципів об’єктивності, єдності вимог при розгляді питань.

4.5. У разі остаточної неможливості продовження виконання своїх функцій до кінця строку повноважень Комісій, у зв’язку зі смертю, довгостроковою хворобою, або інших причин, викладених в особистій заяві, член Комісій може бути виведений зі складу Комісій з наступним затвердженням рішення про це на Президії.

4.6. Діяльність Комісій може бути призупинена рішенням Президії.

Розділ V. Регламент роботи Комісій:

5.1. Комісії діють на основі поточних планів.

5.2. Питання своєї компетенції Комісії вирішують колегіально, на основі всебічного демократичного обговорення.

5.3. Чергові засідання Комісій проводяться у відповідності з її планом роботи, але не рідше двох разів на рік. Повідомлення членів Комісій здійснює голова, секретар Комісій, чи штатний працівник правління ФМСУ. Члени Комісій ФМСУ повинні бути попередньо ( не менш, ніж за 1 тиждень) повідомленні про дату засідання та порядок денний засідання Комісій. Позачергові засідання Комісій, при необхідності, можуть скликатися в більш короткі терміни при узгодженні з усіма членами Комісій.

5.4. Комісії правомочні вирішувати питання, якщо на засіданні присутні більше половини їх членів.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини від числа присутніх на засіданні членів Комісії, у разі рівності голосів – голос голови Комісії є вирішальним.

5.5. Всі питання, що є компетенцією Комісій, розглядаються, як правило, на засіданні Комісій. У невідкладних випадках матеріали можуть передаватися для вжиття термінових заходів відповідним керівним органам ФМСУ за підписом голови Комісії, з наступним затвердженням на черговому ( позачерговому) засіданні Комісії.

Розділ VІ. Діловодство Комісій

6.1 Кожне засідання Комісій має бути оформлене протоколом.

6.2. Комісії повинні мати:

– розгорнутий список членів Комісії із зазначенням їхніх обов’язків;

– плани роботи Комісії;

– протоколи засідань Комісії;

– прийняті рішення Комісії і відповідальних органів ФМСУ, що стосуються компетенції Комісії.

6.3 Прийняття та передача документів оформлюються актом.

6.4 Вся робоча документація Комісії зберігається тільки у приміщенні правління ФМСУ.

6.5. Комісіям не дозволяється публікувати протоколи своїх рішень.

Рішення Комісій можуть бути опублікуванні правлінням ФМСУ в друкованих та електронних засобах інформації ФМСУ.

6.6. Відповідальність за правильне ведення діловодства та зберігання документів покладається на голів та секретарів Комісій.

Розділ VІІ. Порядок внесення змін до положення.

7.1. Право внесення пропозицій щодо змін до Положення належить кожному члену ФМСУ.

7.2. Пропозиції щодо змін до Положення подаються до правління ФМСУ де узагальнюються та узгоджуються.

Зміни до Положення затверджуються Президією ФМСУ.

Положення

***